Kræfttype
Køn
Indikator
Kræftstadie
Formålet med kortene er at sammenligne stadie-specifik incidens, 1-år, 2-års og 5-års relative survival mellem Danmark og Slesvig-Holsten.
Forekomst: Den alders-standardiseret rate er antal nye cases per 100 000 personer per år/periode. Aldersstandardisering er nødvendig for at kunne sammenligne tallene incidens/dødelighed mellem befolkningsgrupper med forskellig alderssammensätning.
Relativ overlevelse er defineret som den observerede overlevelse for en gruppe patienter divideret med den forventede overlevelse for en tilsvarende gruppe personer i befolkningen, der ikke har den pågældende kræft diagnose, men ellers har samme karakteristika som gruppen af patienter med hensyn til køn, alder og kalendertid på diagnosetidspunktet. Det kan tolkes som sandsynligheden for at en kræftpatient overlever hvis man ser bort fra andre dødsårsager. Det bliver rapporteret for 1, 2 og 5 år efter diagnose. Den relative overlevelse aldersstandardiseret efter de internationale cancer overlevelsesstandarder (ICSS). [95% CI] angiver konfidensgrænserne eller usikkerheden på overlevelsesestimatet og 2014-2018 står for patienternes diagnoseår.
Aldersstandardiseret rate blev beregnet ved brug af World Standard Population. Kræfttilfælde diagnosticeret i perioden 2014-2018 er inkluderet.
Relativ overlevelse blev beregnet for perioden 2014-2018 ved brug af periode metoden. Der blev beregnet relativ overlevelse for 1, 2 og 5 års overlevelse. Forventet overlevelse blev estimeret ved brug af Ederer-II metode. Resultaterne er alders standardiseret ved brug af ISCC standard.
Alle resultater er opdelt på tumor stadie. Da patienter uden stadie information kan adskille sig fra patienter med stadie information bliver de manglende stadie informationer estimeret ud fra andre kendte variable (f.eks. overlevet tid, tumorstørrelse og andre kendte variable). For at estimere de manglende informationer bruges Muliple Imputation. Flere scenarier med mulige uregistrerede stadier blev oprettet, og resultaterne blev kombineret ved brug af Rubins Rule.
Cancer register data:
Data benyttet til at tegne disse atlas kommer fra Cancerregisteret og Schleswig-Holstein Cancer Registry. Data er ikke offentligt tilgængeligt og i tilfælde af legitim interesse bedes du kontakte registrene.
Shapefiles
blev leveret af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og det German Federal Agency for Cartography and Geodesy (2017, dl-de/by-2-0). De originale shapefiles blev ændret til dette projekt.
© 2022
Changing Cancer Care Projektet
Finansiering
Forskningen blev finansieret af European Regional Developement Fund (ERDF) som en del af Interreg 5A Deutschland Danmark programme (Grant No. 094-1.1-18). ERDF har ikke haft indflydelse på designet af dette studie samt indsamling af data, analyser of fortolkning og offentliggørelsen af disse.
Impressum
Følg venligst dette link.